KONCEPCJA

ROZWOJU SZKOŁY

NA LATA 2014 – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY

na lata 2014 – 2019

 

                             Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół w Stołpiu powstała w celu ustalenia kierunków działań w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki w latach 20014 – 2019 w oparciu o analizę mocnych i słabych stron placówki, koncepcję dyrektora kierowania szkołą, priorytetów nadzoru pedagogicznego oraz oceny i analizy działalności szkoły z lat poprzednich. Realizacja programu dopuszcza możliwość dokonywania zmian  w miarę niezbędnych środków oraz w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych  np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe itp.

MISJA SZKOŁY:

·Dbanie o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości intelektualnych i psychofizycznych;

·Przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnych obywateli;

·Ustawiczne doskonalenie się nauczycieli;

·Stwarzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej;

·Dążenie do efektywnej współpracy z rodzicami i preferowanie rodzinnych wartości;

·Wpajanie pozytywnych wartości etycznych;

·Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów;

·Stwarzanie środowiska przyjaznego uczniom;

·Kreowanie i kultywowanie obyczajów i tradycji " Małej Ojczyzny".

WIZJA SZKOŁY:

·Nowoczesna, dająca solidne podstawy dalszego kształcenia;

·Wspierająca rodziców w wychowaniu i kształceniu;

·Respektująca uniwersalne zasady etyczne;

·Dbająca o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów;

·Osadzona w tradycji regionalnej i narodowej.

SYLWETKA UCZNIA KOŃCZĄCEGO NAUKĘ W SZKOLE

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

·Podąża drogą wartości patronki Marii Skłodowskiej-Curie.

·Zna swoje prawa i obowiązki określone w statucie szkoły .

·Jest odpowiedzialny i punktualny.

·Systematycznie i sumiennie uczy się.

·Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska (szkolnego, regionu). Zna historię i kulturę Małej Ojczyzny

·Zna i szanuje symbole szkolne i narodowe.

·Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia.

·Zna i stosuje zasady dobrego zachowania, nie używa wulgaryzmów, nie stosuje przemocy.

·Jest gotowy do niesienia pomocy słabszym i niepełnosprawnym.

·Akceptuje tradycje szkolne, historyczne, patriotyczne uznając autorytet patrona szkoły.

ABSOLWENT GIMNAZJUM:

·Podąża drogą wartości patronki Marii Skłodowskiej-Curie.

·Zna i przestrzega prawa i obowiązki określone w Statucie Szkoły.

·Jest zdyscyplinowany, odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje.

·Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu.

·Jest tolerancyjny  i gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnym.

·Szanuje symbole narodowe, zna historię i kulturę Ojczyzny.

·Umie się uczyć i docenia wartość nauki, rozsądnie gospodaruje czasem.

·Prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia.

·Rozwija swoje zdolności i umiejętności.

·Akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron.

·Pracuje nad własnym rozwojem budując swój system wartości.

 

 

Wszystkie roczne plany szkolenia (plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego i pomiaru jakościowego, plan WDN, itp.) powinny być zgodne z poniższymi założeniami.

PODSTAWY PRAWNE

1.    Ustawa o systemie oświaty z dn. 07. 09. 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458).

2.    Ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674).

3.    Rozporządzenie MEN z dn. 7. 10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).

4.    Rozporządzenie MEN z dn. 16.11 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r. Nr 214.poz 1580)

5.    Rozporządzenie MENiS z dn. 12. 03. 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 nr 4, poz. 17.

6.    Rozporządzenie MENiS z dn. 15. 01. 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 110).

7.    Rozporządzenie MENiS z dn. 12. 02. 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142)

8.    Statut Oddziału Przedszkolnego w Stołpiu, Szkoły Podstawowej w Stołpiu i Gimnazjum Publicznego w Stołpiu w Zespole Szkół w Stołpiu.

DZIEDZINY ROZWOJU

I.       PROCESY  ZACHODZĄCE W  SZKOLE

II.    Zarządzanie i organizacja

III. działalnoŚĆ  DYDAKTYCZNA SZKOŁY

IV. DZIAŁALNOŚĆ  wychowawCZA  i  opieKUŃCZA

 

MISJA I WIZJA  SZKOŁY

,,Posiadamy możliwości wprowadzania zmian w naszej szkole,

 wierzymy, że potrafimy to robić i czujemy, iż jesteśmy w stanie pokierować jej rozwojem”

Zespół Szkół w Stołpiu osiągnie w roku szkolnym 2014/15 następujące standardy:

 

I    W DZIEDZINIE : PROCESY  ZACHODZĄCE W  SZKOLE

·szkoła posiada  system ewaluacji wewnętrznej w celu zapewnienia rozwoju organizacyjnego.

·Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność. Rodzice są partnerami podejmowanych przez szkołę działań.

·Szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia.

ii  W dziedzinie: Zarządzanie i organizacja

·Nauczyciele zapewniają wysoki i atrakcyjny  poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz  programów  profilaktycznych jak i zajęć pozalekcyjnych.

· Baza i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji. Szkoła jest nowocześnie administrowana.

·Organizacja szkoły sprzyja realizacji zadań statutowych szkoły.

iii  W dziedzinie:  działalnośĆ  DYDAKTYCZNA SZKOŁY

·Szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na właściwym poziomie.

·Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny System Badań Osiągnięć wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego.

·Szkolny Zestaw Programów Nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej  i osiągnięcie standardów wymagań.

·Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

IV   W dziedzinie: DZIAŁALNOŚC wychowaWCZA  i opieKUŃCZA

·Szkoła stwarza uczniom warunki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

·Szkoła zapewnia stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłości w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.

·Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu. Szkoła odpowiada za wykreowanie rytuału szkoły, rozwijanie postaw patriotycznych, poznawania dziedzictwa kulturowego, wyrabiania uczucia przynależności do społeczności szkolnej. W szkole będą organizowane uroczystości z zachowaniem ceremoniału szkolnego, tradycyjne imprezy szkolne, stały rytuał spotkań.

 

Główne cele koncepcji

(służące dochodzeniu do wizji szkoły)

1. Wdrażanie i doskonalenie przedsięwzięć na rzecz tworzenia w szkole efektywnego środowiska wychowawczego i edukacyjnego            wspomagającego rozwój i karierę uczniów.

2. Kształcenie umiejętności wykorzystywania zintegrowanej wiedzy w praktyce oraz aktywności twórczej;

3.Wzbogacanie programu działań wychowawczych o takie oddziaływania, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna dla ucznia,  w tym również:

·promowanie - w działaniach szkoły zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

·podejmowanie - zorganizowanie i planowanie działań na rzecz edukacji europejskiej oraz edukacji samorządowej,

·opracowanie - i wdrożenie - do realizacji programu edukacyjnego z zakresu praw dziecka,

·opracowanie szkolnego systemu identyfikacji i wspierania uzdolnień.

4. Stworzenie efektywnego systemu współpracy z rodzicami.

5. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez spójny system rozwoju ich kompetencji zawodowych.

 

PRIORYTETY

1. Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu dziecku/uczniowi, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

2. Budowanie bezpiecznego klimatu społecznego w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji uczniów i rodziców na etapie formułowania norm społecznych i ich egzekucji.

3. Wspieranie dziecka/ucznia  młodszego w szkole, w tym zbudowanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym oraz wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem/uczniem.

4. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o umożliwiających wyrównywanie wiedzy i przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

5. Przygotowanie społeczności szkolnej do edukacji włączającej.

Organizowanie i udział w spotkaniach, uroczystościach szkolnych.

6. Zwiększenie efektywności wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej w kształceniu ustawicznym.

7. Przystąpienie do pilotażowych sprawdzianów i egzaminów przygotowanych przez OKE w Krakowie, OPERON, OBUT

8. Powołanie zespołów ds. diagnoz, analiz wyników sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej

12. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

13. Bieżące remonty i zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

14. Doposażenie sal lekcyjnych, klasopracowni.

15. Dbanie o właściwy klimat pedagogiczny.

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

DZIEDZINA ROZWOJU I:   PROCESY  ZACHODZĄCE W  SZKOLE

I 1:   Podniesienie jakości edukacji poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, zapewniającą każdemu dziecku/uczniowi, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

Wskaźniki:

·         W szkole opracowano narzędzia i organizację ewaluacji wewnętrznej w celu mierzenia jakości jej pracy.

·         Wyniki wewnętrznej ewaluacji są analizowane przez radę pedagogiczną. W wyniku tej analizy są ustalane kierunki koniecznych zmian uwzględnianych w programie  i planie rozwoju szkoły. Wnioski wynikające z tej analizy oraz kierunki zmian są przedstawiane uczniom i rodzicom.

·         W procesie ewaluacji wewnętrznej mierzenia stale  diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne uczniów.

·         W toku  tejże ewaluacji bada się skuteczność metod kształcenia i wychowania stosowanych w szkole.

·         W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokajania tych potrzeb i oczekiwań.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

 Techniki uczenia się uczniów klas. Isp i Ig oraz nowoprzyjętych

 Zdiagnozowanie

 Wychowawcy i pedagog

Wrzesień 2014 i kolejne lata

2.

Wprowadzenie systemowych rozwiązań na rzecz wspierania ucznia.

Sformułowanie strategii i działań każdego podmiotu biorącego udział w procesie edukacyjnym w formie czytelnego dokumentu o nazwie „System Wspierania Uczniów w Zespole Szkół  w Stołpiu”.

Dyrektor , zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 

Cały okres realizacji

 

3.

Opracowanie oferty zajęć doskonalących, rozwijających lub pogłębiających wiedzę uczniów.

Prezentowanie oferty zajęć uczniom i rodzicom na otwartym „kiermaszu edukacyjnym”.

Rada pedagogiczna

Cały okres realizacji

4.

Modyfikowanie opracowanego i wdrożonego systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia badań edukacyjnych w cyklu kształcenia – Szkolny System Badań Edukacyjnych

Sformułowanie zadań dla nauczycieli w zakresie tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego, zasad analiz statystycznych stosowanych do opracowania wyników badań, sposobu prezentacji i komunikowania wniosków.

zespół ds. badań edukacyjnych zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Cały okres realizacji

5.

Przeprowadzanie badań edukacyjnych wybranych kluczowych umiejętności, zgodnie z planem badań opracowanym na cykl kształcenia.

Zmodyfikowanie dotychczasowych planów pracy z uwzględnieniem form i metod ( w tym metoda projektu) pracy mających na celu stawianie ucznia w sytuacjach problemowych i życia codziennego.

zespół ds. badań edukacyjnych

Cały okres realizacji

6.

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 Uwzględnienie tzw. zasady prowadzenia trzypoziomowej diagnozy potrzeb i możliwości uczniów ( poziom diagnostyczny – programowy   – praktyczny

nauczyciele opiekunowie zajęć – zgodnie z arkuszem organizacji na dany rok szkolny

Cały okres realizacji

7.

Zwiększenie efektywności zajęć

Wprowadzenie nowych zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych dla klas I-IIIsp:

Wprowadzenie zasad oceniania kształtującego - przygotowanie nauczycieli, rodziców i uczniów; wpisanie zasad w statucie.

nauczyciele opiekunowie zajęć – zgodnie z arkuszem organizacji na dany rok szkolny

Cały okres realizacji

8.

Przygotowanie merytoryczne nauczycieli z pomiaru dydaktycznego

Rozumienie istoty EW D i interpretowania trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD.

Lider WDN

Zespół ds. badań edukacyjnych

Cały okres realizacji

9.

MONITOROWANIE: przegląd dokumentacji w tym zakresie, plan ewaluacji szkoły, wnioski – mocne strony szkoły i problemy do rozwiązania.

10.

EWALUACJA: .Ewaluacja planów nauczania i programów nauczania na podstawie oceny stopnia osiągania poszczególnych umiejętności.

 

I 2 : Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność. Rodzice są partnerami podejmowanych przez szkołę działań.

Wskaźniki:

- Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, którego znajduje się szkoła.
- Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy o charakterze środowiskowym.
- Placówce pomagają pozyskani sponsorzy i przyjaciele.
-  Szkoła systematycznie pozyskuje informacje od rodziców dotyczące ich oczekiwań poglądów na edukację ich dzieci

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Udział rodziców w opiniowaniu, konsultowaniu i konstruowaniu dokumentów prawa szkolnego.

Współpraca przy konstruowaniu prawa wewnętrznego i programów.

Dyrektor, wychowawcy klas

Listopad 2009 i kolejne lata

2.

Rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach.

 

Zaangażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły: rozpoznanie możliwości uzyskiwania pomocy merytorycznej ze strony rodziców.

Zaprojektowanie udziału rodziców w procesie dydaktyczno- wychowawczym klasy.

Bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, osiągnięciach. Eksponowanie na terenie szkoły najbardziej aktualnych wydarzeń i osiągnięć. Zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów.

Spotkania z rodzicami, lekcje otwarte, uroczystości szkolne, itp.

Dyrektor

Nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog

Rada Rodziców

 

Na bieżąco

3.

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w jej zadaniach.

 

 

 

 

Policja, Straż Pożarna, Parafia, Zespół

Opieki Zdrowotnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd rejonowy

i inne. Imprezy środowiskowe.

Kontynuowanie współpracy z innymi

 organizacjami wspierającymi

proces integracji, takimi jak: GOK, Hospicjum

im. Małego Księcia i innymi placówkami

Dyrektor

Nauczyciele,

wychowawcy,

pedagodzy

 

Nauczyciele, wychowawcy

W miarę potrzeb

 

4.

 Szkoła planuje i propaguje działalność podnoszącą efektywność promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Opracowanie systemu przepływu informacji na terenie szkoły.

Opracowanie terminarza imprez i uroczystości, w których powinni uczestniczyć również  rodzice.

Eksponowanie w widocznym miejscu na terenie szkoły wszystkich adresowanych do rodziców informacji.

Dyrektor

 

Komisja do. Kalendarza wydarzeń imprez i uroczystości

Wszyscy nauczyciele.

 

Sekretariat

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

5.

Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego.

Kontynuowanie udziału rodziców w działaniach na rzecz szkoły.

Czynne włączanie się w uroczystości lokalne, gminne, w tym  w akcje charytatywne.

 potrzebujących i itp.

Zasięgnie opinii rodziców podczas zebrań RR

Informowanie rodziców o podjętych działaniach   oraz zamieszczanie ich na tablicy informacyjnej  przeznaczonej dla rodziców

Dyrektor

Zgodnie z   przyjętym planem i harmonogramem współpracy

6.

 Pomoc psychologiczno  -pedagogiczna dla rodziców

Prelekcje dla rodziców  : rozwijanie samodzielności dziecka,  postawy rodzicielskie– wpływ środków masowego przekazu i gier komputerowych na psychikę dziecka

Dyrektor

Pedagog szkolny

 

7.

MONITOROWANIE:  Opinia RR na temat działalności szkoły. Badanie dokumentacji szkoły i RR.  Tablice informacyjne. Kronika szkolna, strona internetowa. Publikacje.

8.

EWALUACJA: ocena dokonywana systematycznie umożliwi określenie  i kierunek dalszych działań.

 

I 3. Szkoła planuje i propaguje działania podnoszące efektywność promocji szkoły

w środowisku lokalnym

Wskaźniki:

·Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.

·         Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

·         Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.

·         Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Opracowanie harmonogramu działań na rzecz promocji szkoły.

Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły.

kontynuacja prowadzenia tablicy osiągnięć

Eksponowanie na terenie szkoły najbardziej aktualnych wydarzeń i osiągnięć.

 prowadzenie kroniki, strony internetowej,

Komisja ds. promocji szkoły

Rada pedagogiczna

Cały okres realizacji

2.

W prasie lokalnej zamieszczane są artykuły i notatki na temat pracy szkoły i informacje

 o sukcesach uczniów i nauczycieli.

przekazywanie informacji do prasy lokalnej.

 

Dyrektor

Nauczyciele

Na bieżąco

3.

Współpraca z wieloma instytucjanmi wspierającymi edukację dzieci i młodzieży

Zapraszanie  rodziców do udziału  w imprezach  środowiskowych, szkolnych i klasowych: rocznice Nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Wigilia, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Dziecka i innych.

Udział w akcji na rzecz hospicjum Małego Księcia, dożynki gminne, udział w akcjach charytatywnych.

Stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum w ramach programu IKEA FAMILY

Komisja ds. promocji szkoły 

SU

koło dziennikarskie

Od 2013 r.

 

4.

 

Poszukiwanie atutów szkoły

Uaktualnianie szkolnej strony internetowej. Informowanie środowiska o działalności

szkoły, sukcesach uczniów i nauczycieli.

Redagowanie artykułów z imprez  sporto-

wych i stałych uroczystości w lokalnych mediach

Informatyk

Komisja ds. promocji

 

W miarę potrzeb

5.

Placówka kontynuuje współpracę ze szkołami             na terenie gminy i podejmuje starania  o współpracę zinnymi szkołami.

Podejmowanie starań o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Informowanie mediów o współpracy. Współpraca ze szkołami z terenu gminy

 

Dyrekcja.

Nauczyciele.

 

 

 

W miarę potrzeb

 

Cały okres realizacji

6.

MONITOROWANIE: Tablice informacyjne. Dokumenty szkolne. Kronika szkolna, dyplomy i listy pochwalne

publikacje, strona internetowa. Wniosek unijny , sprawozdanie

7.

EWALUACJA: ocena dokonywana systematycznie umożliwi określenie stopnia spełniania standardu i określenie kierunku dalszych działań.

 

DZIEDZINY ROZWOJU II: Zarządzanie i organizacja

 II. 1 : Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

Wskaźniki:

- Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli odpowiada aktualnym potrzebom.
- Nauczyciele przenoszą na grunt szkoły wiedzę i umiejętności zdobyte podczas doskonalenia.
- Kreatywność nauczycieli sprzyja rozwojowi uczniów.
- Nauczyciele znają zasady zdobywania stopni awansu zawodowego.
- W szkole funkcjonuje perspektywiczny plan doskonalenia nauczycieli.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

 Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

 Zwiększanie kompetencji nauczycieli

poprzez wskazywanie, promowanie, popularyzację dobrej praktyki, lekcje pokazowe i otwarte, samodoskonalenie.

Gromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów opracowanych przez nauczycieli – Szkolna Biblioteczka Metodyczna, poszerzanie księgozbioru.

Dyrektor

Lider WDN

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

Listopad 2014

i kolejne lata

 

 

 

Cały okres realizacji

2.

Utworzony został perspektywiczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, zgodny z potrzebami szkoły .

Organizacja spotkań szkoleniowych całej rady pedagogicznej i poszczególnych zespołów przedmiotowych.

Uczestnictwo w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zgodnych z programem szkoły.

Dyrektor

Lider WDN

 

Nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

3.

Dzielenie się zdobytymi wiadomościami z innymi pracownikami

 Organizowanie lekcji otwartych i pokazowych dla nauczycieli, rodziców i uczniów w ramach WDN.

Dyrektor

Nauczyciele

Na bieżąco.

4.

Twórcza postawa nauczycieli sprzyja rozwojowi uczniów.

Kadra pedagogiczna i środowisko szkoły są otwarte na działania nowatorskie.

Dyrektor

Nauczyciele

Na bieżąco.

 

5.

MONITOROWANIE:  Plan WDN i jego realizacja. Sprawozdania.  Zdjęcia, kronika, wycinki z prasy. Programy i wnioski nauczycieli o podjęcie działań innowacyjnych.

6.

EWALUACJA:ocena po roku funkcjonowania na podstawie zebranych informacji i opinii

 

II.2 : Baza i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji. Szkoła jest nowocześnie administrowana.

Wskaźniki:

·Szkoła ma dogodną bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.

·Szkoła posiada sprzęt poligraficzny służący nauczycielom do przygotowywania materiałów na zajęcia.

·Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zadowoleni z warunków szkoły.

·Nauczyciele wykorzystują efektywnie bazę do swoich zadań.

·Szkoła zostanie wzbogacona o nowe środki dydaktyczne i pozostałe wyposażenie potrzebne do ćwiczeń fizycznych zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

·Nauczyciele wspierają proces nauczania uczniów w ramach dodatkowych godzin wynikających z K N.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Szkoła posiada przyjazną dziecku aranżację wnętrz.

 

Bieżące naprawy mebli szkolnych i sanitariatów oraz malowanie ścian, lamperii, itp.

 

Dyrektor

Pracownicy  obsługi

Organ prowadzący

W miarę posiadanych środków finansowych

2.

Nauczyciele wykorzystują efektywnie bazę do realizacji swoich zadań.
Wzrasta ilość pomocy dydaktycznych , sprzętu TV, komputerów.

Podejmowanie starań zmierzających do unowocześnienia bazy – zakup pomocy dydaktycznych wskazanych przez nauczycieli, pracownia chemiczno-fizyczna, pracownia językowa, zakup nowoczesnych komputerów do pracowni komputerowej, wyposażanie w multimedia, zakup zabawek do oddziału przedszkolnego.

 

Dyrektor

Organ prowadzący

Nauczyciel informatyki

W miarę posiadanych środków finansowych

3.

 Utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej-modernizuje się zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego

Zakup siatek i bieżące naprawy na boisku szkolnym

Organ prowadzący

Dyrektor

W miarę posiadanych środków

5.

Wyposażenie w niezbędne środki dydaktyczne wspomagające proces dydaktyczny oraz wymiany i odnowienia istniejących sprzętów i pomocy szkolnych

Systematycznie dokonywać przeglądu wyposażenia szkoły, Pozyskiwanie funduszy na wyposażenie sal lekcyjnych kl. „O” i pracowni językowej, chemiczno-fizycznej.

Uwzględnić w planie finansowym szkoły wydatki  związane z realizacją programu rozwoju w tym na doskonalenie nauczycieli.

Wyposażyć bibliotekę szkolną w pozycje metodyczne  dla nauczycieli rozszerzyć księgozbiór o lektury szkolne.

Dyrektor szkoły,  nauczyciele,

 

Organ prowadzący

Bibliotekarz w oparciu o wnioski nauczycieli

 

Organ prowadzący

Nauczyciele

Styczeń

2015 i kolejne lata

Październik

2014 i kolejne lata

Październik 2014i kolejne lata

Cały okres realizacji programu

Cały okres realizacji programu

6.

Tworzyć warunki organizacyjne do doskonalenia umiejętności  uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

Zaplanowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych:

 

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Nadzór dyrekcji

wrzesień 2014i kolejne lata

 

Cały okres realizacji

 

 

 

7.

Dalszy rozwój informatyzacji szkoły

Dbałość o sprawny przepływ informacji..Wprowadzenie e-dziennika NOVOszkola.

MOL w obsłudze biblioteki szkolnej.

Stosowanie programu komputerowego do obsługi w sekretariacie

Nauczyciel informatyki,

Nauczyciele, sekretariat

Październik -listopad 2014

 

Cały okres realizacji

 

8.

MONITOROWANIE: Bieżące przeglądy. Faktury.  Podziękowania. Protokoły posiedzeń i ustaleń komisji, arkusz kalkulacji kosztów, wniosek do organu prowadzącego, harmonogram wdrażania projektu.

9.

EWALUACJA: na bieżąco  i na zakończenie całościowej realizacji zadań

 

 II. 3 : Organizacja szkoły sprzyja realizacji zadań statutowych szkoły

Wskaźniki:

·Koncepcja rozwoju szkoły uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządu terytorialnego.

·Dokonuje się wewnętrzna ewaluacja pracy.

·Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej służy poprawie jakości pracy szkoły.

·Wszystkie podmioty pracy szkoły podejmą zadania służące realizacji celów programu rozwoju i bieżącej działalności.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Planowanie pracy wychowawczej w oparciu o diagnozę środowiskową.

 

Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy środowiskowej z uwzględnieniem niepełnosprawności

Rozpoznawanie sytuacji ucznia w miejscu jego zamieszkania.

Uwzględnienie wyników diagnozy w planach pracy wychowawcy

Dyrektor

Komisja ds. ewaluacji

Listopad 2009 i kolejne lata

2.

Dokonuje się wewnętrzna ewaluacja

Zastosowanie systemu wewnętrznej ewaluacji pracy.

Dyrektor

Komisja ds. ewaluacji

Cały okres realizacji

3.

Zmodyfikowanie dotychczasowych planów pracy z uwzględnieniem form i metod

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu zwiększenie efektywności tych zajęć i stopnia akceptacji przez uczniów z trudnościami w nauce. Uwzględnienie w nowej regulacji tzw. zasady prowadzenia trzypoziomowej diagnozy potrzeb i możliwości uczniów ( poziom diagnostyczny – programowy   – praktyczny ).

Wprowadzenie nowych zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych dla klas I-IIIsp:

Wprowadzenie zasad oceniania kształtującego - przygotowanie nauczycieli, rodziców i uczniów.

Dyrektor

Komisja ds. ewaluacji

W miarę potrzeb

4.

Uaktywnić wszystkie podmioty szkoły do realizacji planu, koordynować i integrować ich pracę.

 

Propagowanie działalności i aktywności samorządowej , społecznej uczniów poprzez działanie SU, wolontariatu, drużyny harcerskiej, „Koła Caritas”, Koła Misyjnego.

Powołać zespół  ds. realizacji programu, określić jego zadania jako koordynatora działań w zakresie realizacji programu.

Włączyć w plany zespołów zajęć edukacyjnych zadania związane  z realizacją planu rozwoju.

  Przeprowadzić zebranie z rodzicami na temat celów i zadań  programu.

Realizacja programu ministerialnego ,,Wyprawka szkolna” w kl. II, III i VI sp – ilość zatwierdzonych wniosków – 18

Realizacja programu Pajacyk  - obiady dla 5 uczniów przez cały rok szkolny.

Realizacja programu rządowego ,,Stypendia socjalne” .Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Zajęcia dla klas przedszkolnych ,,Usprawnianie słuchu fonematycznego i percepcji słuchowej dla klas 0 ; zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania.

Zajęcia dla uczniów sp i g:

zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania dla kl. Ia i b

Profilaktyka agresywnych zachowań – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. I-III; eliminowanie zachowań agresywnych i wyrabianie postawy empatycznej – kl. Ig

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania alkoholu, palenia papierosów, zażywania leków i narkotyków dla kl. IV-VI;

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych  sytuacjach. – kl. VI, IIIg

Przemoc w internecie – dla kl. I-IIIg

Dyrektor Szkoły

 opiekun SU

Liderzy zespołów przedmiotowych, wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

Listopad 2014

 i kolejne lata

5.

Monitorować realizacje programu rozwoju

Wspierać zespół koordynujący.

Zaplanowanie i nadzorowanie realizacji zadań szkoły we wszystkich obszarach.

Zaplanowanie i organizowanie systematycznych spotkań Samorządu Uczniowskiego.

Udział Samorządu Uczniowskiego w różnych aspektach życia szkoły i poza nią.

Działania wolontariatu poprzez

-wspieranie akcji charytatywnych,

- współpracę z Caritas

Zaplanowanie zadań dla  drużyny harcerskiej WIEŻYCZKI i  ich realizacja.

Coroczny kiermasz książek /czerwiec – wrzesień/

Respektowanie norm społecznych

Kultywowanie tradycji szkoły.

Przestrzeganie Kodeksu Zachowań Ucznia Zespołu Szkół w Stołpiu

Kontynuacja Motywacyjnego Programu WIEŻYCZKA,

·Wypracować narzędzia diagnostyczne.

·Obserwować zajęcia pod kątem jakości    i przydatności do rozwijania uzdolnień i zainteresowań u uczniów

·Analizować dokumentacje pracy szkoły: programy, dzienniki zajęć.

·Analizować wytwory prac uczniów.

·Dokonać końcowej ewaluacji programu.

 

 

Nadzór  dyrektora

 

Nauczyciele, pedagog

 

Cały okres realizacji

 

Zgodnie z harmonogramem obserwacji

 

Cały okres realizacji

Cały okres realizacji

Czerwiec 2015

6.

MONITOROWANIE: Ankiety na temat oczekiwań uczniów i rodziców. Coroczne sprawozdanie. Dokumentacja analizy pomiarów i programów naprawczych Dokumentacja obserwacyjna.

7.

EWALUACJA: ocena dokonana po roku funkcjonowania przyjętych działań w celu wniesienia dalszych kierunków zmian

 

 

DZIEDZINA ROZWOJU III:  DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA SZKOŁY

III. 1 : Szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na właściwym poziomie.

Wskaźniki:

-     Kształcenie umożliwia opanowanie umiejętności kluczowych niezbędnych do kontynuowanie nauki w dalszych etapach edukacyjnych.

·Wyniki zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów porównywalne ze średnią w województwie.

·Większa ilość wykorzystywanych środków dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych, lekcji w terenie, wycieczek dydaktycznych.

·Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów.

· Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.

·Nauczyciele dokonują ewaluacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Opracowany został terminarz i zakres diagnoz sprawdzających przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Analiza realizowanych programów    i wyników sprawdzianów po klasie  VI sp. i egzaminów III gim. EWD

Dyrektor

Komisja ds. diagnoz

Komisja ds. ewaluacji

Początek każdego roku szkolnego

2.

Przygotowanie i skierowanie do uczniów bogatej oferty zajęć doskonalących, pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania.  – zebrania z rodzicami,  tablica informacyjna”

Podejmowanie, stosownie do potrzeb, działań naprawczych lub doskonalących w tym zakresie.

Wskazywanie uczniom i rodzicom sposobów eliminowania braków w umiejętnościach.

Systematycznie wykorzystywanie środków dydaktycznych     w procesie lekcyjnym.

Wyeksponowanie i skatalogowanie banku zadań, projektów, scenariuszy , programów zajęć pozalekcyjnych doskonalących umiejętności praktyczne i umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Liderzy zespołów przedmiotowych nauczyciele

 

nauczyciele

wychowawcy

pedagog

 

 

 

Nauczyciele

bibliotekarz

Cały okres realizacji

 

 

Wrzesień 2014i kolejne lata

 

 

 

 

Cały okres realizacji

Wrzesień 2014i kolejne lata

 

3.

 Zwiększenie efektywności procesu uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych.

Badania kompetencji po klasie III sp. VI sp. oraz po klasie  III gimnazjum.

Bieżące sprawdziany wiadomości i umiejętności uczniów.

 Sprawdzian próbny. Analiza wyników, realizacja wniosków. modyfikacja planów kierunkowo wynikowych, budowanie programów naprawczych.

 Liderzy zespołów przedmiotowych

komisja ds. ewaluacji

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zespoły przedmiotowe

Styczeń, kwiecień

 

Na bieżąco

 

Styczeń, kwiecień

 

4.

Każdy uczeń w szkole ma możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

 Wykorzystanie metod aktywizujących, umożliwienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych(audiowizualnych, multimedialnych i innych).

Konkursy. Zawody sportowe.

Wszyscy nauczyciele

W miarę możliwości

5.

W szkole zorganizowany jest system zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozpoznawanie możliwości i zainteresowań uczniów.

Odpowiedni dobór form i metod nauczania. Indywidualizacja nauczania.

Zajęcia – praca z uczniem słabym.

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

W miarę potrzeb

6

Uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji oraz twórczo rozwiązywać problemy.

Uczeń rozwiązuje sytuacje problemowe. Zastosowanie technologii informacyjnej.

Metody projektu edukacyjnego Wzbogacanie zbiorów biblioteki – księgozbiór, zbiory audiowizualne.

Nauczyciele

W miarę potrzeb.

7.

Działania edukacyjne szkoły przygotowują ucznia do podejmowania nowych zadań.

Realizacja  małych i w miarę możliwości współudział w realizacji dużych projektów (opracowanie projektów , poszukiwanie partnerów , realizacja i podsumowanie projektów).

Zainteresowani nauczyciele

Według terminarza

8.

Wdrożyć uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego  rozwiązywania  problemów.

Stosować technologię  informatyczną na poszczególnych zajęciach, wykorzystując metody rozwijające samodzielność myślenia.

Wprowadzać metody uczące wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wdrażanie metod kształcących umiejętność słuchania , zabierania głosu na lekcji, współpracy oraz komunikowania się w zespole.

Cały okres realizacji

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele,  pedagog

9.

 Podnieść świadomość preferencji zawodowych absolwentów

 Kontynuować działania dotyczące orientacji zawodowej w gimnazjum.

Cały okres realizacji

Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog z P-P

10.

MONITOROWANIE: Losy absolwentów. Dokumentacja komisji ds. ewaluacji. Sprawozdania nauczycieli, dyplomy. Statystyka promocji. Księga osiągnięć. Opinie PPP. . Dokumentacja zajęć wyrównawczych. Testy.  Zeszyty uczniów. Zapisy w dzienniku. Lekcje wychowawcze. Rejestr lekcji w terenie, wycieczek, obserwacji, pomiarów, eksperymentów, doświadczeń. Bank projektów, scenariuszy. Wytwory uczniów potwierdzające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

11.

EWALUACJA: na bieżąco po częściowym wdrożeniu projektu oraz na zakończenie całościowej realizacji projektu

 

 III. 2 : Wewnątrzszkolny system oceniania wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego

Wskaźniki:

- WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
- Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.
- WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
- Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania są znane i akceptowane przez społeczność szkolną .

 

Zebrania z rodzicami. Udostępnienie WSO w bibliotece szkolnej, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej.

Wychowawcy
Dyrekcja
Komisja statutowa Informatyk

Do 20 X

2.

Zmodyfikowanie dotychczasowych planów pracy z uwzględnieniem form i metod

Diagnozy wstępne w kl. Isp i g, IV. Analiza wyników kształcenia z poprzedniego etapu edukacyjnego.

Badanie umiejętności w kl. Ia, b i Iisp ( w tym metoda projektu) pracy mających na celu stawianie ucznia w sytuacjach problemowych i życia codziennego.

Komisja ds. WSO i jego ewaluacji.

SU,

Wrzesień

3.

Ewaluacja planów nauczania i programów nauczania na podstawie oceny stopnia osiągania poszczególnych umiejętności.

Spotkania wychowawców z uczniami i rodzicami.

Analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu na zakończenie klas VI sp. i III gimnazjum, formułowanie wniosków do dalszej pracy. Konstruowanie programów naprawczych.

Dyrekcja, komisja WSO

Zespól nauczycieli klas IV-VI, Zespół nauczycieli  klas gimnazjalnych

Początek roku szkolnego

Według harmonogramu

4.

 Przygotowanie merytoryczne nauczycieli z pomiaru dydaktycznego,

 Opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia badań edukacyjnych w cyklu kształcenia, w tym sformułowanie zadań dla nauczycieli w zakresie tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego, zasad analiz statystycznych stosowanych do opracowania wyników badań, sposobu prezentacji i komunikowania wniosków.

 zasad tworzenia testów szkolnych oraz rozumienia istoty EWD i interpretowania trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD.

EWD dla kl. V, IIIg

Rada Pedagogiczna

Na bieżąco

5.

Podejmowanie działań na rzecz zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

( trzypoziomowa diagnoza , karta celów i planowanych osiągnięć dla ucznia).

Sporządzenie wykazu uczniów: z obniżonymi wymaganiami programowymi.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy nie osiągają wymaganego progu przyrostu wiedzy i umiejętności.. Włączanie opracowanych modelów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach ewaluacyjnych..

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu i prowadzący zajęcia wyrównawcze

Na bieżąco

 

6.

MONITOROWANIE: Protokół rady pedagogicznej. Zapisy w dziennikach. Protokoły pracy komisji . Spójny Wewnątrzszkolny System Oceniania. Dokumentacja komisji ds. ewaluacji wewnętrznej. Wykaz zaplanowanych konkursów. Księga osiągnięć. Opinie z PPP. Dzienniki zajęć wyrównawczych.

7.

EWALUACJA: na bieżąco po częściowym wdrożeniu projektu oraz na zakończenie całościowej realizacji projektu

 

III  3: Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań

Wskaźniki:

-  Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest zgodny z podstawą programową oraz spójny z programem wychowawczym.
- Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
- Modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz.

             -Programy nauczania uwzględniają potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania tworzy cała Rada Pedagogiczna.

Współpraca nauczycieli przy wyborze programu nauczania.

Wspólne programy nauczycieli

Rada Pedagogiczna.

Koniec roku szkolnego

2.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest znany uczniom i rodzicom

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest dostępny dla uczniów i nauczycieli (biblioteka, strona internetowa, tablica informacyjna).

Nauczyciele.

Nauczyciel informatyki

Biblioteka

Na bieżąco

3.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest spójny.

Zgodność SZPN  z programem wychowawczym.

Nauczyciele

 

Wrzesień

4.

Nauczyciele gromadzą opinie  o szkolnym programie nauczania.

Monitoring, rozmowy z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności SZPN możliwościami i potrzebami uczniów oraz bazą i wyposażeniem szkoły.

Dyrektor

Nauczyciele

 

Cały rok

 

5.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest modyfikowany w miarę potrzeb o nowe zadania  dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów oraz  o ćwiczenia i problemy praktyczne z uwzględnieniem egzaminów, sprawdzianów i diagnoz.

Modyfikowanie programów nauczania o rzeczywiste wyniki nauczania,  o wymagania edukacyjne w zależności od potrzeb i poziomu intelektualnego uczniów

Analiza wyników i ewentualne wnioski o zmianę programów

Zespół ds. ewaluacji 

 

 

Nauczyciele

Wrzesień 2014i kolejne lata

 

 

 

Na bieżąco

6

Nauczyciele opracowują i wdrażają programy autorskie.

Autorskie programy wychowawcze dla poszczególnych klas, autorskie programy realizacji ścieżek przedmiotowych.

Nauczyciele

W miarę potrzeb

7.

Treści programowe uwzględniają funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Uwzględnienie lokalnej i aktualnej tematyki w procesie dydaktycznym,

Prezentacja dokonań i osiągnięć uczniów na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Komisja ds. promocji szkoły

 

Cały rok

 

 

W miarę potrzeb

8.

Treści wszystkich przedmiotów ukierunkowane są na poznanie najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego dziecka.

Opracowanie propozycji wycieczek klas I-VI uwzględniających potrzeby programowe i możliwości środowiska.

Gromadzenie ciekawych scenariuszy lekcji w bibliotece szkolnej, publikacje na stronie internetowej.

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

Bibliotekarz. Nauczyciel- informatyki

Na bieżąco

 

 

 

 

Na bieżąco

9.

Szkoła realizuje program wspierania uzdolnień.

Działania zmierzające do uzyskania  certyfikaty Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Komisja

Rada Pedagogiczna

Cały rok

10.

MONITOROWANIE: Protokoły pracy komisji i Rad Pedagogicznych. Istnieje dostępny wykaz programów. Tablica informacyjna.
Biblioteka posiada programy wprowadzone w szkole. Protokoły komisji.  Program wychowawczy. Ewaluacja programu. Protokoły komisji. Testy.  Sprawozdanie nauczyciela realizującego. Albumy, foldery, nagrania, notatki prasowe. Fotografie, kserokopie dyplomów.Zapisy w kronice szkolnej, dokumentacja medialna. Arkusze hospitacji,  opracowane wyniki ankiet, zestawienia statystyczne. Indywidualne plany kierunkowo – wynikowe nauczycieli, scenariusze lekcji. Wyniki sprawdzianów.

11.

EWALUACJA: na bieżąco po częściowym wdrożeniu projektu oraz na zakończenie całościowej realizacji projektu

 

 III. 4: Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych

Wskaźniki:

- W szkole funkcjonują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, są stale wzbogacane.
- Oferta zajęć pozalekcyjnych jest dopełnieniem treści nauczania i wychowania.
- Uczniowie mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
- Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.
- Osiągnięcia uczniów są promowane.
- Rodzice współdecydują o realizacji na terenie szkoły zajęć pozalekcyjnych.
- Szkoła, zgodnie z obraną specyfiką, zapewnia uczniom rozwój fizyczny i rozwija  zainteresowanie sportem.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów i rodziców w zakresie zajęć pozalekcyjnych i ustalenie oferty zajęć.

Zebrania z rodzicami, uaktywnienie SU i samorządów klasowych.

Dyrektor

Nauczyciele

kwiecień każdego roku szkolnego

2.

Oferta zajęć doskonalących skierowana do uczniów zdolnych i osiągających  przeciętne wyniki w nauce,

Tworzenie kół zainteresowań rozwijających poszczególne uzdolnienia zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców (również odpłatnie). Dzień zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

Praca z uczniem zdolnym;

Dzień zajęć rozwijających zainteresowania. Realizowanie zajęć dodatkowych z uczniami przejawiającymi trudności w nauce w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I, II sp.

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. 

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego.

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki/biologii oraz historii, geografii i wos

Dyrektor

Nauczyciele

Rodzice

Wrzesień każdego roku

3.

Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.

Współpraca nauczycieli przy opracowywaniu harmonogramu i regulaminów konkursów oraz harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

Komisje przedmiotowe

 

Zgodnie z harmonogramem

4.

Osiągnięcia uczniów są promowane.

Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli w szkole, prasie lokalnej i szkolnej

Nauczyciel prowadzący

stronę internetową szkoły

Na bieżąco

 

5.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują tematykę różnorodną.

 Koło chemiczne, matematyczne, teatralne, informatyczne, biblioteczne, liturgiczne i inne. Konkursy,  projekty edukacyjne.

Chętni nauczyciele

Cały rok

6

Szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego.

Przeprowadzenie i analiza wyników testu sprawności.

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

W miarę możliwości.

7.

Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pozalekcyjnych form zajęć sportowych oraz starty w zawodach sportowych różnego szczebla.

.Systematyczne badanie wyników startu w zawodach oraz nagłaśnianie i nagradzanie sukcesów.

Dzień Sportu Szkolnego. Organizowanie form zabawowej aktywności na świeżym powietrzu – boisko szkolne i plac zabaw.

Dyrekcja

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

8.

MONITOROWANIE: Wykaz na tablicy informacyjnej. Dokumentacja (dzienniki zajęć pozalekcyjnych). Plan pracy szkoły. Sprawozdanie. Informacje w mediach. Harmonogramy. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Kronika. Galeria dyplomów i pucharów. Wycinki, z prasy, szkolna gazetka. Strona internetowa. Tablica osiągnięć.

9.

EWALUACJA: na bieżąco oraz na zakończenie całościowej realizacji projektu

 

 

DZIEDZINA ROZWOJU  IV:  DZIAŁALNOŚC wychowAWCZA  i opieKUŃCZA

IV 1 : Szkoła stwarza uczniom warunki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

·W organizacji pracy szkoły przestrzega się higieny pracy ucznia.

·Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

·Nauczyciele wdrażają odpowiednio do potrzeb programy profilaktyczne.

·W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciele współpracują z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami.

·Partnerzy szkoły (instytucje wspierające i rodzice) wyrażają pozytywną opinię o współpracy ze szkołą.

·Szkoła ma dogodna bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Szkoła zapewnia przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, dostosowanie wyposażenia klas do wzrostu dzieci.

Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.

Efektywne dyżury nauczycielskie.

Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Dyrektor, społeczny inspektor BHP

Początek każdego roku szkolnego

 

Na bieżąco

 

 

2.

Placówka współpracuje ze środowiskiem w budowaniu bezpiecznej szkoły.

Zapewnia pierwszą pomoc  przedmedyczną

w nagłych wypadkach.

 Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Znajomość zasad bezpiecznego poruszania i zachowanie w szkole i poza nią. Program: zdobywanie karty rowerowej. Utrzymać ścisłą współpracę  z Zakładem Opieki Zdrowotnej.

 

Dyrektor Wszyscy nauczyciele.

Pielęgniarka szkolna-

 inspektor BHP-

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

3.

Podejmowanie działań na rzecz zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Utrzymanie kontaktów z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

 Praca pedagoga.( trzypoziomowa diagnoza , karta celów i planowanych osiągnięć dla ucznia).

Włączanie opracowanych modelów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach.

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy.

Na bieżąco

 

4.

Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień, prezentują postawy asertywne.

Realizacja programu profilaktycznego

Włączanie uczniów do działań ekologicznych, prozdrowotnych. Realizacja tematyki zagrożeń i uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Spektakle teatralne, filmy.

 

Pedagog, nauczyciele

Wychowawcy

Na bieżąco. Zgodnie z harmonogramem

5.

Uczniowie rozwiązują konflikty w drodze negocjacji, potrafią panować nad swoimi emocjami.

Przeprowadzenie  lekcji na temat agresji, asertywności, umiejętności interpersonalnych zgodnie z programem profilaktycznym szkoły.
Stosowanie metod aktywizujących, wymagających współdziałania w zespole.
Przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów na temat eliminowania agresji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Przeciwdziałanie agresji słownej.

Wybór i realizacja programów profilaktycznych, adekwatnych do zdiagnozowanych zachowań uczniów.

 Realizacja programów wychowawczych kształtujących tolerancję, akceptację dla inności, szacunku, umiejętności komunikacyjne, asertywność.

Promowanie higienicznego, zdrowego

i bezpiecznego modelu życia

Pedagog

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły

6

Szkoła dba o kształtowanie kultury medialnej uczniów.

Wady i zalety korzystania z mediów. Prawo autorskie. Zajęcia czytelniczo- medialne.

 Bibliotekarz

 Zgodnie z planem

7.

Szkoła współpracuje z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Konsultacje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorem sądowym,  Policją, GOPS  i innymi w sprawach wychowawczych, współdziałania i pomocy.

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog

Sukcesywnie

W zależności od potrzeb

8.

Uczniowie dbają o środowisko, w którym żyją.

Pielęgnowanie terenu wokół szkoły.

Nowe nasadzenie kwiatów. Udział w akcjach ekologicznych.

Pracownicy obsługi.

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sukcesywnie

 

9.

Szkoła dba o  kształtowanie szacunku dla ludzi starszych, słabszych.

Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.

Dyrektor,

Nauczyciele wychowawcy

Pedagog

W miarę potrzeb

10.

Szkoła organizuje doradztwo dla rodziców.

Działalność pedagoga szkolnego

Dyrektor.

Pedagog

Cały rok

11.

Kontynuowanie wdrażanie programu profilaktycznego.

 

Zdiagnozowanie  sytuacji wychowawczej w  szkole

Wskazywanie zagrożeń wynikających  z uzależnień, z przynależności do różnych grup nieformalnych i sekt

Przeprowadzenie pedagogizacji rady pedagogicznej i rodziców.

Przeprowadzenie zajęć  mających na celu zminimalizowanie  sytuacji konfliktowych.

Promowanie zdrowego styl życia.

Pedagog

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Cały okres realizacji programu

12.

MONITOROWANIE: Dzienniki. Protokoły rozmów z rodzicami.  Sprawozdania z pracy pedagoga. Opinie poradni.  Zapisy w dziennikach. Zdjęcia do kroniki.

13.

EWALUACJA: ocena po roku funkcjonowania na podstawie zebranych informacji.

 

IV 2 : Szkoła zapewnia stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłości w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.

- Program wychowawczy uwzględnia potrzeby uczniów oraz specyfikę i możliwości
 środowiska.
- Szkolny program wychowawczy jest spójny z SZPN.
- Program wychowawczy jest tworzony przy udziale wszystkich podmiotów szkoły.
- Program wychowawczy uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał szkoły.
- Szkolny program wychowawczy jest znany i realizowany przez społeczność szkolną.
- Program wychowawczy promuje podstawowe wartości etyczno– moralne.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Program wychowawczy tworzony jest przez wszystkie zainteresowane podmioty w szkole

Spotkania z rodzicami, narady klasowe, udostępnienie dokumentu w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej.

Uszczegółowienie zadań zawartych w planie wychowawcy klasowe.

Dyrektor Wychowawcy klas

 Komisja do opracowania programu wychowawczego

 

 

Początek każdego roku szkolnego

 

2.

Znany jest i stosowany wewnątrzszkolny system oceny z zachowania

Samoocena ucznia, przestrzeganie wewnątrzszkolnego  systemu oceniania.

Wychowawcy

Cały rok

3.

Włączenie młodzieży w tworzenie ceremoniału i tradycji szkoły

 Młodzież i uczniowie mają ukształtowaną i odpowiednią postawę moralną oraz znają znaczenie w życiu codziennym takich wartości jak: patriotyzm, uczciwość, szacunek dla siebie i innych, życzliwość, lojalność oraz odpowiedzialność.

Nauczyciele

Cały rok

4.

Program wychowawczy uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał szkolny.

Istnieje i jest przestrzegany ceremoniał szkolny. Włączenie nowych elementów związanych z  patronem szkoły.

Pedagog

Nauczyciele

Na bieżąco

5.

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

Wywiady środowiskowe,

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Dyrektor

Pedagog

Zespół wychowawczy

Sukcesywnie

6

Realizacja programów profilaktycznych skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień.

Realizacja szkolnego  programu profilaktycznego 

 Pedagog ,wychowawcy,  nauczyciele

Na bieżąco

7.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Wykorzystanie doświadczeń  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zakresie szkoleń dla rodziców i młodzieży.

Dyrektor

Pedagog

Zespół wychowawczy

 

Sukcesywnie

 

8.

Uczniowie maja poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

Segregacja odpadów.

Pielęgnacja zieleni w szkole i wokół niej

Realizacja programu ekologicznego

Wychowawcy klas

Pracownicy obsługi

 

Na bieżąco

9.

Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe, kultywują tradycje i obyczaje narodowe.

Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Wystawy okolicznościowe. Filmy, spektakle teatralne, wycieczki.

Dyrektor

Nauczyciele

Samorząd

Sukcesywnie

Zgodnie z kalendarzem imprez

10.

Uczniowie przygotowani są do życia w zjednoczonej Europie przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Poszukiwanie partnerów, realizacja projektów.

Dni Języków Obcych

Dyrektor

 

Nauczyciele języków.

 

Sukcesywnie

Zgodnie z kalendarzem imprez

11.

MONITOROWANIE: Dzienniki lekcyjne. Dokumentacja: plany lekcji wychowawczych. Sprawozdania. Tablica osiągnięć, zapisy w kronice szkolnej. Sprawozdanie pedagoga Programy. Sprawozdania. Opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Obserwacja. Zdjęcia Dokumentacja współpracy. Notatki w prasie, strona internetowa.

12.

EWALUACJA: Na bieżąco i  na zakończenie całościowej realizacji projektu

 

IV 3 :Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu

Wskaźniki:

·W szkole istnieją wszechstronne, dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach: rada pedagogiczna - uczniowie - inni pracownicy szkoły.

·Pracownicy szkoły i uczniowie przestrzegają postanowień zawartych w dokumentach stanowiących o prawach dziecka iczłowieka.

·Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności.

·Nauczyciele uczący w danej klasie, współdziałają z wychowawcą klasy.

 

L.p.

DZIAŁANIA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI

1.

Każdy członek społeczności szkolnej zna swoje prawa i obowiązki, dba o ich przestrzeganie.

Spotkania z rodzicami, narady klasowe, udostępnienie dokumentów w bibliotece szkolnej. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

Wychowawcy klas, samorządy klasowe,

Początek każdego roku szkolnego

Na bieżąco

2.

Dbanie o właściwy klimat pedagogiczny.

Kontakt w relacji dyrektor -uczeń, dyrektor- nauczyciel,  dyrektor- pracownicy obsługi.

Przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.

Cała społeczność szkolna

 

 

Zgodnie z harmonogramem działań SU, rocznym planem pracy szkoły.

3.

Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu działań klasowych i szkolnych, oraz planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności

Zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju.

Spotkania i wymiana informacji w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły.

Włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę.

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych.

Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

Dyrektor

Rada Szkoły

Rada Rodziców

Dyrektor

Nauczyciele i wychowawcy klasowi

Opiekun SU

W zależności od potrzeb

Zgodnie z planem imprez i uroczystości szkolnych

4.

W szkole podejmowane są działania służące poprawie komunikacji interpersonalnej

Dbałość o płynny przepływ informacji (tablice ogłoszeń, narady, spotkania robocze).

Pedagog

 

Dyrektor

 

5.

MONITOROWANIE: Sprawozdanie pedagoga. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Monitorowanie: Obserwacja. Dokumentacja współpracy. Sprawozdania. Notatki w prasie, strona internetowa. Dzienniki . Gazetka. Tablice informacyjne. Podziękowania, listy gratulacyjne.  Świadectwa . Gabinet Patronki. Wystawy.

6.

EWALUACJA: zgromadzenie informacji o efektywności podjętych działań

 

Nad skonstruowaniem koncepcji pracował zespół w składzie: Anna Śnieg, Ewa Jurek.

Program został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Stołpiu, dnia 15 września 2014 r.